Öğrencilerime katkı sağlmak için bu siteyi hazırlıyorum.
TİMUR = yildizkarinca - ZÜMRE TOPLANTISI
  TİMUR YILDIZ
  MATEMATİK VİDEO-OYUN
  OZEL SATRANC DERSİ TİMUR YILDIZ
  HABERLER
  Sayaç
  HAYAT BİLGİSİ VİDEOLAR
  3.4.5.6. sınıf MATEMATİK
  TÜRKÇE Dersi oyun video
  TimurYıldız SEMİNER veli
  İNGİLİZCE DERSLER
  1.kurİNGİLİZCE Videolar EYLENCELİ
  ROCK SINIFI ders şarkıları
  Halk Oyunları(FOLKLOR)
  TİYATRO İZLE ve KURSU
  satranç TEMEL TAKTİKLERİ
  SATRANÇ oyunu
  PROJE - PERFORMANS çalışması
  ETKİNLİKLER (sınıf içi)
  ŞİİR ŞİİR tadında HAYAT
  DERS PROGRAMI
  => ZÜMRE TOPLANTISI
  => VELİ TOPLANTISI
  => serbest etkinlik programı
  ORİGAMİ sanatı
  MANGALA Zeka VE STRATEJİ oyunu
  İnteraktif DERS oyun
  Çanakkale 18 Mart
  MEVSİMLER
  ŞİİR DİNLETİSİ 2-A
ÇENESUYU  İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE
                                                                                                                  DERİNCE
 
                       
       2.Sınıf öğretmenleri olarak İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 95.maddesi doğrultusunda, 2012-2013 Eğitim Öğretim yılında 2. sınıflar arasında planlama, uygulama, Ölçme ve değerlendirme çalışmalarında birlik ve beraberliğin sağlanması amacıyla
aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 15/02/2013 Cuma günü saat 10.00’de
“2. Sınıf 2 Dönem Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısı” yapmak istiyoruz.
              Gereğini ve bilgilerinizi arz ederiz. 14 /02/2013
 
      Bünyamin VURAL         Bayram TAN                   Timur YILDIZ               Ayşe DEĞER
 2-A Sınıf Öğretmeni                2-B Sınıf Öğretmeni         2-C Sınıf Öğretmeni         2-D Sınıf Öğretmeni
                   
     GÜNDEM MADDELERİ
                                                                    
1)  Açılış, yoklama , gündem maddelerinin ve yönetmeliğin zümre ile ilgili 95.maddesinin
okunması ve başkanın seçilmesi,
2) Birinci dönem eğitim öğretim döneminin değerlendirilmesi ve Birinci dönem zümre öğretmenler kurulu kararlarının okunup değerlendirilmesi ve bitirilmeyen konuların olup olmadığının tespiti ve alınacak önlemlerin belirlenmesi,
3)      “1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’ndaki Milli Eğitimin Amaçları Ve İlkeleri bölümünün okunması,
4)      2012 – 2013 Eğitim Öğretim yılı Çalışma Takviminin incelenmesi,
5)      Talim ve Terbiye Kurulu’nun 20.07.2010 tarih ve 75 sayılı kararıyla kabul edilen İlköğretim Okulları Haftalık Ders Saatleri Çizelgesinin incelenmesi,
6)      . Ders programlarının ve derslerin birbirlerine paralel olarak yürütülmesi için yıllık, ünite ve günlük planlar ile gezi gözlem, deney ve inceleme planları arasında okulda birliğin sağlanması hakkında görüşülmesi
        Haftalık ders programının taslak olarak oluşturulması,
7)       Ders araç gereçlerinin tespiti, sınıfların eksiklerinin belirlenmesi ve eğitim öğretime uygun hale getirilmesi,
8)       Derslerde uygulanacak yöntem ve tekniklerin belirlenmesi,
9)       Öğrencilerin okuma ve yazma durumlarının ölçülmesi amacıyla ilk haftalarda yapılacak çalışmaların belirlenmesi,
10)  Temizlik ve sınıf düzeni konusunda görüşülmesi,
11)  Öğrencilerin sağlığı ve beslenmeleri konusunda alınacak tedbirlerin belirlenmesi,
12)  Okul-öğretmen-veli ilişkilerinin gerekliliği ve bu konuda yapılacak çalışmaların belirlenmesi,
13) Öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanması için yapılacak çalışmaların belirlenmesi ve sınıf kitaplığının oluşturulması ve zenginleştirilmesi amacıyla alınacak tedbirlerin belirlenmesi,
14)  Uygulamalarda karşılaşılan güçlüklerin tespiti ve alınacak tedbirlerin belirlenmesi,
15)  Öğretim metotlarının tespiti ve dersi derste öğretme ilkesinin esas olarak alınmasının   
      gerekliliği,
16) Davranış bozuklukları ve uyum sorununun ortadan kaldırılması için gerekli tedbirlerin
          alınması,
17) Tebliğler dergisinin ve teknolojik gelişmelerin takip edilerek derslere yönelik
     gelişmelerin izlenmesi.
18) Ölçme ve değerlendirme ve Proje ve Performans görevlerinin belirlenmesi ve uygulama 
     zamanlarının belirlenmesi, Ölçme ve değerlendirme, performans ve proje görevleri. 
 
23) Öğrencilerin okula devam durumlarının takip edilmesinin gerekliliği,
24) Öğrencilerin okul ve diğer öğrencilerle ilişkilerinin iyi yönde gelişmesi için
     gerekli tedbirlerin alınması,
25) Öğrenci kılık- kıyafetlerinin düzenine dikkat edilmesi,
26) Yıl içinde yapılacak gezilerin planlanması,
27) Dilek ve temenniler, kapanış.
19) Öğrencilerin başarı durumunu arttırıcı önlemler.
20) Okul,öğretmen,veli ilişkileri.
21) Ders araç gereçlerinin tespiti, sınıfların eksiklerinin belirlenmesi ve eğitim öğretime uygun hale getirilmesi. İKY.Madde 145
 
 
                                                                    Uygundur.
         14/002/2012
 
 
 
Fevzi LOKA
Okul Müdür
 
                                       GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
 
1. AÇILIŞ VE GÜNDEM MADDELERİNİN OKUNMASI
           Milli Egemenlik İlkokulu  2.Sınıf Zümre Öğretmenler Kurulu
 İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 95. Maddesi gereğince, yukarıda yeri, zamanı ve saati belirtilmiş olan toplantıyı yapmak üzere Okul Müdür Yardımcısı Hüseyin DEMİR başkanlığında 2. Sınıf öğretmenlerinin katılımıyla toplandı. İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 95. Maddesi okundu. 2012–2013 Eğitim–Öğretim yılı   zümre başkanı Bayram TAN. gündem maddeleri tarafından okundu. Eklenecek maddelerin olup olmadığı sorularak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.Aşağıdaki kararlar alındı.
 
2. BİR ÖNCEKİ YILIN ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU KARARININ OKUNUP DEĞERLENDİRİLMESİ
 Birinci dönemin Zümre Öğretmenler Kurulu kararlarını okudu. Alınan kararlar kısaca değerlendirildi. Öğretim yılı dahilinde zümre kararlarının uygulanışıyla ilgili herhangi bir sorun yaşanmadığı ortak görüş olarak kabul edildi.
planların yapılışı ve derslerin işlenilmesi sırasında ve yaptırılacak çalışmalarda, tüm derslerin temalar arasında bağlantı sağlanacak şekilde uygulanması ve planlanmasının önemini belirtti.
3.MİLLİ EĞİTİMİN AMAÇLARI VE İLKELERİ BÖLÜMÜNÜN OKUNMASI:
    “1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu”ndaki genel amaçlar (2.mad.), özel amaçlar (3.mad.) ve temel ilkeler (4.maddeden 17.maddeye kadar)  okundu.
4. EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMLARININ İNCELENMESİ:
            Türk Milli Eğitiminin amaçları tarafından okundu. Yapılacak çalışmaların bu amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilmesinin önemi üzerinde duruldu.
Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantılarının İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre “Her öğretim yılının başında,ortasında ve sonunda ve ihtiyaç duyuldukça toplanır.” ifadesinden hareketle toplantıların sadece dönem başlarında değil ihtiyaç oldukça yapılması gerektiğini belirtti.
               Ünitelendirilmiş Yıllık Planların yapılmasında kılavuz kitaplar bilgisayar, internet vb teknolojilerden yararlanılabileceği ancak program çerçevesinde kalınılacağı, planlar yapılırken çevre şartları, öğrenci seviyelerinin dikkate alınması gerektiği, 2104, 2212, 2433 sayılı tebliğler dergilerinin incelenmesi, 2484 sayılı tebliğler dergisinde yer alan Hayat Bilgisi tema sürelerinin alınması, amaç ve davranışların öğrenciye kavratılması gerektiğini söyledi. Derslerin işlenişi sırasında anlatım, soru-cevap, deney, gözlem, inceleme, bireysel ve birlikte çalışma, tümevarım, tümdengelim, gösterip yaptırma, rol yapma, araştırma, gezi gibi yöntem ve tekniklerden yararlanmanın yanında çağdaş öğretim metotlarından olan beyin fırtınası, kubaşık öğrenme gibi yöntemlerin de derslerin işlenişi sırasında uygulanmasının faydalı olacağı ekledi.
                Birinci dönem ünitelendirilmiş yıllık planlar, ders planları ve etkinliklerin uygulama sonuçlarının değerlendirmesini yaparak uygulamada herhangi bir sonuçla karşılaşılmadığını hatırlatarak hedeflenen başarıya ulaşıldığını ifade etti.
6. TTK’NIN İLKÖĞRETİM OKULLARI HAFTALIK DERS SAATLERİ ÇİZELGESİNİN İNCELENMESİ:
       Buna göre TTK’ nın 20.07.2010 tarih ve 75 sayılı kararıyla kabul edilen İlköğretim Kurumları       Haftalık Ders Saatleri Çizelgesi incelendi. Türkçe dersinin 11 saat, Hayat Bilgisi dersinin saatinin 4 saat, matematik dersinin 4 saat, Görsel Sanatlar, Müzik ve Beden Eğitimi derslerinin de haftada 2’şer ders saati yapılması; Serbest Etkinlikler ders saatinin haftada 5 ders saati olarak yapılmaya devam edileceği 75 sayılı İ.K.H.D.Saati Çizelgesi’nden anlaşıldığı belirtildi. Yine bu 5 derslik Serbest Etkinlikler dersinin içinde Rehberlik ve Sosyal Etkinlik dersinin dönüşümlü olarak yapılması karara bağlandı.
7.ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANLAR,
HAYAT BİLGİSİ-TÜRKÇE-MATEMATİK DERSLERİ İŞLENİŞ SÜRELERİ
        Ünitelendirilmiş yıllık planların Öğretmen Kılavuz Kitapları ve iş takviminin incelenerek hazırlanmasının yararlı olacağı konusunda görüş birliğine varıldı. Bu aşamada gerekli çalışmalar yapılarak Ünitelendirilmiş yıllık planlar ve işleniş süreleri aşağıya çıkarıldı.                                        
8.SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ İÇERİK VE SAATİ,
        Serbest Etkinlikler saatinde uygulanacak etkinliklerin okul ve çevrenin şartları ile öğrencilerin bireysel özellikleri ile ihtiyaçları ve TTK’ nın ders saati çizelgesi dikkate alınarak belirlenmesi gerektiğini…
       Yine TTK’ nın ilgili kararının 10.maddesine göre; ”Bu dersin saatleri ayrı ayrı veya blok olarak farklı günlerde uygulanabileceği gibi gerektiğinde tamamı bir gün içinde de uygulanabilecektir” maddesi gereğince Serbest Etkinlikler Dersinin 2+2 veya 1+1+1+1 saat olarak uygulanmasında görüş birliğine varıldı. Serbest Etkinlikler dersinin uygulanmasında hangi etkinliklerin seçilip uygulanacağı, okul ve çevrenin şartları ile öğrencilerin bireysel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak belirlendi ve haftalık ders çizelgesi incelenerek;
·         Şarkı ve türkü söyleme
·         Güzel konuşma-yazma
·         Kitap okuma
·         Bilmece bulmaca
·         Sayışma
·         Oyun
·         Film izleme
·         Duygu ve düşüncelerini ifade etme
etkinlikleri, seçilip, belirlendi.
Yine TTK’nın ilgili kararının 10.maddesine göre;”Bu dersin saatleri ayrı ayrı veya blok olarak farklı günlerde uygulanabileceği gibi gerektiğinde tamamı bir gün içinde de uygulanabilecektir.” maddesi gereğince Serbest Etkinlikler Dersinin aylık olarak yapılacak planlamasında zamanın getirilerine göre hareket edilmesinin önemi üzerinde duruldu.
10. DERS ARAÇ GEREÇLERİNİN TESPİTİ SINIFLARIN EKSİKLERİNİN BELİRLENMESİ VE EĞİTİM ÖĞRETİME UYGUN HALE GETİRİLMESİ
       Sadece kitaba bağlı kalarak dersler anlatılmayacak , Milli Eğitim Bakanlığının EBA sitesinde yer alan FATİH Projesinde yer alan interaktif sitelerinden öğretmen sınıfta yararlanacak ve öğretmen veli toplantısında Fatih projesini tanıtacak velide isterse bireysel veya kendi aralarında organize olarak bu eğitim sitelerinden yararlanacak. Öğretmen bu sitelerden öğrencilerin nasıl yararlanacağı konusunda rehberlik edecektir. Bu çalışmadaki birinci amaç öğrenci evdeki zamanını daha verimli, eğlenerek geçirmesini sağlamak, ikinci amaç öğrenciler internette ve televizyonda kontrolsüz bir şekilde şiddet içeren oyun ve içerikler ile zaman öldürmekte. Öğrenciler zamanlarını televizyonda şiddet içeren çizgi filmlerden uzak durmaları , internette oyun ile zaman ve beyinlerini öldürmesinler diye, eğlenecekleri, sevecekleri ve oyun şeklinde ders yapacakları seçeneklerin neler olduğu anlatılacak. Tercih tamamen velilere kalacak. Eğer velinin evinde interneti yok ise internetin zararlarından korunması diye bir şey olamayacağından veli isterse interaktif sidi veya eğitim sidilerine ihtiyaç olmayacak. Bu öğrenciler oyuncakları ile oynamaya teşvik edilecekler. . İnternetin ve bilgisayarın sadece bir pahalı oyun aracı olmadığını, internette hem çalışmaları oyun şeklinde oynayarak derslerinde öğrenilebileceği gerçeği ile öğrencime sevdirmek için çalışmaları planlı bir şekilde öğrencinin hizmetine sunma var.    
İlk öğretim Kurumlar Yönetmeliği madde 5’in ö bendinde okuma zevk ve alışkanlığı kazanmalarını sağlamak, ilköğretim kurumlarının amacıdır.
Gibi yukarıda yazan başlıklar ile öğrencimize eğlenerek ve görerek öğrenmeleri sağlanacak.Amaç; Öğrencimin internet oyunlarında , şiddet içeren veya çeşitli çizgi filmlerde zaman öldürmesini engellemek , internetin bu faydalı yönünü göstermek.
 
11.DERSLERDE UYGULANACAK YÖNTEM VE TEKNİKLER:
 Programa uygun olarak derslerin işlenişinde ezberden uzak, öğrencinin yaparak yaşayarak öğrenmeye yönlendirilmesi üzerinde konuşuldu.
Eğitim ve öğretimin öğrenci merkezli olması gerektiğini, mümkün olduğunca görsel materyallere yer vererek somut kaynaklı, deney ve gözlemle desteklenmesi gerektiğini söyledi. Bu konuda görüş birliğine varılarak, kullanılacak yöntem ve teknikler şu şekilde belirlendi:
Soru – cevap                                    Sonuç çıkarma                        Araştırma - inceleme                                                                                                                       Sonuç cümlesi yazma                         Buluş yolu                              Tahmin etme                                                                                                                                                                                                         Yaparak yaşayarak öğrenme             Grup çalışması                        Gösterip yaptırma                                                                                                                                      Drama                                                Resimleme                              Kavram haritası                                                                                                                                                                                                Beyin fırtınası                                    Tartışma                                 Örnek olay
Bazı öğrenciler sınıfta çok yavaş olduklarından veya etkinlik esnasında oyalandıklarında çalışmalarını okulda bitiremez ise bu çalışmaların tamamlanması için velilerden yardım istenir. Bir sınıfta 32 öğrenci olduğundan  öğretmenin gözümden kaçan öğrencimin hatası varsa okulda çalışma yaptığımız yerleri veliler evde tekrar incelemesi ve bu durumu öğretmene iletmesi istenecek.  Velinin destek olması ve nasıl destek olacağını bu bu öğrencilerin velileri okula çağrılarak veya istenirse bir internet sitesi üzerinden de iletişim kurulacak böylece yanlış öğrenme ve yanlış teknik kullanmanın önüne geçilecektir
12. OKUMA ve YAZMA DURUMLARININ ÖLÇÜLMESİ
Türkçe dersinde yapılacak çalışmaların diğer derslerle de ilişkilendirilerek pekiştirilmesinin daha yararlı olacağını söyledi. Türkçe ders kitabındaki okuma metinlerinin uzun olması nedeniyle yazma ödevi verilmesi yerine anlatım ve yorumlama çalışmasının daha ağırlıklı olmasının daha yararlı olacağını belirtti.
Hayat Bilgisi dersinde teknolojik araçlardan ( bilgisayar, projeksiyon ve akıllı tahta, ses sistemi) yararlanmanın daha faydalı olacağını, hazırlanan görsel sunularla pekiştirme çalışmalarının yapılabileceğini, konuların günlük hayat ve diğer derslerle ilişkilendirilerek çevre şartları da göz önüne alınarak işlenmesinin daha etkili olacağını söyledi. Anlayarak öğrenmenin sağlanması için dramatizasyonlara daha çok yer verilmesinin yararlı olacağı kanısına varıldı. Sadece kitaba bağlı kalarak değil kendi yorumlama güçlerinin de gelişmesini sağlayacak etkinliklere ağırlık verilmesinin yararlı olacağı belirtildi.
           Matematik dersinde somutlaştırmaya daha fazla yer vermenin, gerektiğinde görsel sunulardan yararlanmanın etkili olacağı, dikkatleri çekmek için oyunlarla dramatize ederek işlenmesinin daha yararlı olacaktır. . Bununla birlikte etkinliklerin de sık sık yapılmasının yararlı olacağını söyledi. Geometrik şekillerin modellerle ve somut örneklerle anlatılmasının daha etkili olacağını belirtti. Görsel sanatlar derslerinden de faydalanılarak bu konunun pekiştirilmesinin uygun olacağını söyledi.
13.TEMİZLİK VE SINIF DÜZENİ
    Sınıfta bulunan çöp kutularına sahip çıkılması, bu arada sınıf içi nöbetçi öğrenci çizelgesinin yapılması ve düzenli takibini yapılmasını Sağlık,Temizlik ve Beslenme Kulübü’nün görevlerinin bütün sınıfa kavratılması, kulüp görevlilerinin görevlerini tam olarak yapmalarının sağlanması gerektiğini belirtti.
    14.ÖĞRENCİLERİN,SAĞLIĞI VE BESLENMELERİ
Öğrenci sağlığı ve beslenmeleri için her türlü çalışmanın yapılmasına, yapılacak veli toplantılarında ailelerin bilinçlendirilmesine, dengeli beslenmenin öneminin anlatılmasının yanı sıra ağız ve diş sağlığı konusunda hassasiyet gösterilmesine, öğrencilerin görme ve işitme kusurlarının olup olmadığının gözlenmesine varsa rahatsızlığı olan öğrencilerin ilgili kuruluşa yönlendirilmesi ve takip edilmesi gerektiğini söyledi.
15.OKUL-ÖĞRETMEN –VELİ İLİŞKİLERİ
Veli toplantılarının öğretmence belirlenen tarihlerde yapılması, böylece iletişim kurulmasının ve öğrenci ile ilgili bilgilerin güncelleştirilmesinin faydalı olacağını söyledi.
        Velilerin çocukları ile yakından ilgilenmeleri, eğitim öğretim sürecinde öğretmenle işbirliği içinde hareket etmelerini sağlamak için veli toplantılarının düzenli yapılmasını söyledi. Özel durumlarda öğrenci velisi ile birebir görüşmeler yapılmasının etkili olduğunu ekledi.
      Veli toplantılarının gerekli görüldüğü takdirde planlamanın dışında da yapılmasına, özel durumu olan öğrencilerin velileri ile sık sık özel olarak görüşülmesinin önemi üzerinde duruldu.
Bu toplantılarda velilere öğrencilerin performansları hakkında eksik görülen durumları ile ilgili bilgi verilmesinin gerekliliği ifade edildi. Öğrencinin kendi beğendiği etkinlikleri dosyasına koymasının özgüvenini geliştireceği ifade edildi.                  
İlköğretim Kurumlar Yönetmeliğinin Madde 106’daki istenenleri yapan öğrencilere İlköğretim Kurumlar Yönetmeliğinin 105. Maddesine gere öğrenci, veli, öğretmen ve yönetici işbirliği ile bu öğrencileri bir ödüllendirme etkinliği yapılacaktır. Bu etkinlikte sinema izletme, belge verilmesi, istediği bir oyunu arkadaşları ile beden dersinde oynaması, çikolata veya bir ders aracının hediye edilmesi ….. gibi öğrencinin seveceği etkinlikler yapılarak öğrencinin dersleri sevmesi sağlanacak.En az Mart ve Mayıs ayında genel veli toplantısı yapılmasına karar verildi. İhtiyaç hissedildikçe bireysel ve ya grup olarak ta veli toplantısı yapılacaktır.  
16.ÖĞRENCİLERİN OKUMA ALIŞKANLIĞI KAZANMASI İÇİN YAPILACAK ÇALIŞMALAR:
     Öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırılması için sınıf kitaplıklarının zenginleştirilmesi, bunun için okul idaresi ve velilerle işbirliği içine gidilmesi ve sınıf kitaplık çizelgelerinin tutularak öğrenciler arası yarış ortamının yaratılmasının uygun olacağını söyledi.
Okuma saatlerinin yapılması ve bu okuma saatleri içinde yarışmalar düzenlenip teşvik edilmesi ve ödüllendirmelerin yapılması önerisini sundu. Oy birliğiyle kabul edildi.
17. UYGULAMADA KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER
Sınıf etkinliklerinde geride kalan öğrencilerin bu başarısızlıklarının nedenlerinin araştırılmasına, nedenlerinin ortaya çıkarılması ve giderilmesi için öğretmenlerin birbirleriyle iş birliği içinde bulunmaları gerektiğini belirtti.
Ayrıca notların ve okunan kitaplar, performans ve proje tarihlerinin zamanında e-okul’a işlenmesi konusunda daha duyarlı olunması gerektiğini belirtti.
18.DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI VE UYUM SORUNUNUN ORTADAN KALDIRILMASI İÇİN ALINACAK TEDBİRLER:
     Davranış bozuklukları ve uyum sorunu gösteren öğrencilerin davranış bozuklukları ve uyum sorunlarını doğuran faktörlerin bulunup bunları giderici tedbirlerin alınması, bu sorunlarla yakından ilgilenilmesi ve ailelerle iş birliğinin sağlanması kararı alındı. Ayrıca bu öğrencilerin Okul Rehberlik Servisine yönlendirilmesinin önemi üzerinde duruldu.
29.TEBLİĞLER DERGİSİNİN VE TEKNOLOJİK GELİŞMELERİN TAKİP EDİLMESİ
   Tebliğler dergisinin ve teknolojik gelişmelerin takip edilmesinin gerekliliği üzerinde duruldu. derslere yönelik etkinliklerin internetten yararlanılarak ve düzeltmelerinin yapılarak kullanılmasının öğrencilerin yararına olacağını ifade etti.
20. ÖLÇME DEĞERLENDİRME PERFORMANS VE PROJE GÖREVLERİ
İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin proje ve performans görevleri ile ilgili maddeleri okundu.
Proje ve performans konularının üniteye / temaya göre seçilmesi ve öğrencilerin rahatlıkla yapabilecekleri, zevk alacakları tarzda olmasına, etkinliklerle yardımlaşarak yapmayı öğrenmeleri için bu tür konulara ağırlık verilmesi kararı alındı. Sürelerinin ne kadar olacağının ödevin seviyesine göre öğretmen kararına bırakılmasına karar verildi.      
 NOTLA   DEĞERLENDİRMELER :
Değerlendirme Notları Belirlemek Amacıyla II. Dönem için;
 Sınıf İçi ( Performans ) Etkinliklerden 2 not, her ders için Performans Görevlerinden en az 1 not Görsel Sanatlar Dersi için de Sınıf İçi ( Performans ) Etkinliklerden en az 1 not Performans Görevlerinden en az 1 not ve Ürün Dosyasından 1 not ile değerlendirilmesinin ve ayrıca, öğrencilerin istediği derslerden ve seviyelerine uygun olarak da en az 1 Proje görevi almalarının uygun olacağı belirtildi.
Proje, ders içi performans ve performans görevleri değerlendirilirken İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne uygun olarak yapılmasının uygun olacağı belirtildi.            
1. DÖNEM PERFORMANS ÖDEVLERİNİN TARİHLERİ :
       Nisan Ayı 1.-2. Hafta
2. DÖNEM PROJE ÖDEVLERİNİN TARİHLERİ :
       Nisan-Mayıs Ay
2. DÖNEM PERFORMANS GÖREVİ ÖRNEK  KONULARI :
TÜRKÇE:
a.       Bir yazarın hayatını ve eserlerini araştırma
b.      Bitki ve hayvanlarla ilgili meslekler
c.       Ekmeğin hikâyesi
d.      Gökkuşağı hakkındaki ilginç söylentiler
e.       En çok sevdiği kuşun özellikleri
f.       Hikaye oluşturur
HAYAT BİLGİSİ :
 1. Sağlıklı büyüme ve gelişme ile kişisel bakım, spor, dengeli ve düzenli beslenme arasındaki ilişki
 2. Çevrelerindeki atık malzemeleri kullanma
 3. Doğal afetleri ve korunma yollarını araştırma
 4. Atatürk’ün, liderlerin toplumların yaşantılarını nasıl değiştirdiğini araştırma
 5. Mevsimleri göre değişenler
 6. Oyun ve oyuncaklardaki değişim
MATEMATİK:
 1. Üçgen, Kare ve Dikdörtgen düzlemsel geometrik şekillerin görsel olarak belirleme
 2. Açık ve kapalı geometrik alanları örneklendirme
 3. Karesel, Dikdörtgensel ve Üçgensel alanları tanıtma
 4. Simetriyi modelleri ile açıklama
 5. Bütün, yarım, çeyrek ilişkisini kavrama
MÜZİK
 1. Tanıdığımız müzik aletlerinin resimlerini yapma
 2. Bir müzik aletini tanıtma
 
GÖRSEL SANATLAR
 1. Noktalama işaretleri
 2. Hayalindeki evin resmini çizme
 3. Doğal Afetler konulu bir resim çalışması yapma
BEDEN EĞİTİMİ
 1. Örnek bir sporcunun kişisel ve mesleki özellikleri
 2. Büyüklerinizin küçüklüğünde oynadıkları oyunlar    
                                     2. DÖNEM PROJE GÖREVİ ÖRNEK  KONULARI :
TÜRKÇE:
 1. Resimlerden öykü oluşturma
 2. Ünlü biri ile röportaj yapma
 3. 23 Nisan konulu akrostiş
HAYAT BİLGİSİ :
 1. Vücudumuzun bölümleri ve organlarımız
 2. Suyun macerası
 3. Mevsim şeridi hazırlama
 4. MATEMATİK :
 5. Geometrik cisimlere benzeyen materyalleri kullanarak (ev, araba, robot, bebek v.b.) modelleri yapma
 6. Takvim yapımı
MÜZİK :
a.       Artık malzemeleri kullanarak müzik aleti oluşturma, ve oluşturduğu alet ile müzik çalma
BEDEN EĞİTİMİ :
a.       En az dört kişiyle oynanabilecek bir oyun oluşturma
GÖRSEL SANATLAR :
a. Kirli ve Temiz çevre başlıklı iki ayrı resim oluşturma
     NOT: Yukarıda belirtilen Örnek konulara derslerin özelliklerine göre yeni konular eklenmesinin öğrenciler için daha yararlı olacağı belirtildi. Öğrenci özelliklerine ders kazanımlarına uygun performans ve proje görevlerinin de öğrencilere sunulmasının doğru olacağı konusunda zümre öğretmenleri görüş bildirdi.
21.ÖĞRENCİLERİN OKULA DEVAM DURUMLARI.
           Öğrencilerin okula düzenli şekilde devamlarının sağlanması gerektiğini, okulumuz velilerinin de bu konuda bilinçli olduklarını ancak uymayan velilere debu konunun öneminin ısrarla anlatılması gerektiğini ifade etti. Devam zorunluluğunun öğrencinin yararına olduğunun veli toplantılarında önemle belirtilmesi gerektiği ifade edildi.
22.YIL İÇİNDE YAPILACAK GEZİLER:
       Öğrencilerin yıl içinde çevre bilinci kazanmasına, Atatürkçülük konularının pekiştirilmesine, müze kültürünün gelişmesine, yardımlaşma ve işbirliği duygularının gelişmesine yönelik olarak gezilere önem verilmesine, bununla ilgili olarak;
 Çocuk Tiyatroları, Çocuk Filmleri gösteren Sinemalar, Atatürk Müzesi, bu yaş grubuna uygun çeşitli fuarlar, ve yılsonu piknik etkinliklerine katılmak üzere gezi planı hazırlanarak yönetmeliğe uygun hareket edilmesine oy birliğiyle karar verildi.
23.KAPANIŞ:
Daha iyi bir eğitim amacıyla veli, öğrenci, öğretmen ve idareci diyalogu içerisinde sağlıklı ve başarılı bir yıl olması ve 2012 - 2013 eğitim öğretim yılının hayırlı olması dileği ile toplantıya son verildi.                                                 
oy birliğiyle karar verilmiştir
 2012–2013 Eğitim ve Öğretim yılı 2.Sınıf Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısı yukarıda belirtilen tarih, yer ve saatte yapılmış olup yukarıdaki kararlar alınmış ve aşağıda imzası bulunan sınıf öğretmenleri tarafından iş bu tutanak düzenlenerek imza altına alınmıştır.
 
 
 
 
         Bünyamin VURAL         Bayram TAN                   Timur YILDIZ               Ayşe DEĞER
 2-A Sınıf Öğretmeni                 2-B Sınıf Öğretmeni         2-C Sınıf Öğretmeni         2-D Sınıf Öğretmeni
 
 
 
Hüseyin DEMİR
 Müdür Yardımcısı
 
 
                                                             18/02/2013
 
                                                         Fevzi LOKA
                                                          Okul Müdürü
 
 
Bugün 102794 ziyaretçikişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=